Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ II – Ostatnia wizyta)

 • by

Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ II – Ostatnia wizyta)

OSTATNIA WIZYTA – OGÓLNA OCENA:

 • 63%: Zdecydowana większość badanych pozytywnie oceniła ostatnią wizytę lekarską.
 • Wyraźnie widoczna jest zależność pomiędzy oceną ostatniej wizyty a częstotliwością kontaktów ze służbą zdrowia – im kontaktów mniej, tym lepsza ogólna ocena wizyty;
 • Ogólna ocena wydaję się być również skorelowana z wiekem (korelacja negatywna) oraz sytuacją finansową (korelacja pozytywna).
 • 27%: Ocena ostatniej wizyty jest znacząco lepsza wśród respondentów, którzy postawili na prywatną służbę zdrowia. Co trzeci badany z tej grupy ocenił wizytę bardzo dobrze (vs 16% w grupie korzystającej z publicznej opieki).
 • Istotna statystycznie różnica między ocenami występuje również w podziale na płeć respondentów – 70% mężczyzn wyraziło opinię pozytywną podczas gdy odsetek zadowolonych pacjentek wyniósł 60%.
 • Najbardziej zadowoleni z wizyty byli pacjenci, którzy trafili do nefrologów, alergologów i stomatologów. Najgorzej ocenione zostały wizyty u diabetologa, gastrologa i endokrynologa.

Slajd36 Slajd37

Slajd38

OSTATNIA WIZYTA – MIEJSCE WIZYTY:

 • 75%: 3 na 4 badanych skorzystało z publicznej służby zdrowia;
 • Z prywatnej służby zdrowia najczęściej korzystają osoby, które deklarują niską częstotliwość wizyt lekarskich, dobrą sytuację finansową, respondenci w wieku 35-44 lat oraz mężczyźni;
 • Na prywatną służbę zdrowia decydujemy się przed wizytą u stomatologa (71%), dermatologa (50%), pulmonologa (50%) oraz ginekologa (49%). Wśród publicznych gabinetów, najczęściej wybierane specjalizacje to nefrologia (100%), onkologia (100%) oraz pediatria (100%).

Slajd40Slajd41

Slajd42

OSTATNIA WIZYTA – CHĘĆ ROZMOWY:

 • 29%: Tylko co trzeci respondent uznał, że podczas ostatniej wizyty lekarz wykazał rzeczywistą chęć rozmowy na temat przyczyn wizyty;
 • Zdaniem badanych, bardziej skłonni do dyskusji są lekarze przyjmujący w prywatnych gabinetach;
 • Aspekt ten lepiej oceniają najmłodsi badani (do 24 r.ż.), mężczyźni oraz osoby deklarujące dobrą sytuację finansową;
 • Według respondentów, najbardziej chętne do dyskusji z pacjentem specjalizacje to: stomatologia (43% ocen bardzo dobrych), lekarz POZ (29%), nefrologia (25%) oraz ginekologia (24%).

Slajd44Slajd45

Slajd46

OSTATNIA WIZYTA – UMIEJĘTNOŚĆ ROZMOWY Z PACJENTEM:

 • 39%: 4 na 10 badanych pozytywnie oceniło umiejętność rozmowy lekarza z pacjentem;
 • Pozytywna ocena umiejętności dyskusyjnych jest negatywnie skorelowana z częstotliwością wizyt – wyjątkiem są respondenci, którzy nie byli u lekarza od ponad roku;
 • Lepiej oceniają ten aspekt wizyty respondenci, którzy wybrali prywatny gabinet, osoby młodsze, o lepszej sytuacji materialnej. Częściej byli to mężczyźni.
 • Umiejętność rozmowy z pacjentem to zdaniem badanych domena stomatologów (43% ocen bardzo dobrych), lekarzy POZ (29%), nefrologów (25%) oraz internistów (22%). Najgorzej wypadli urolodzy (58% ocen negatywnych), laryngolodzy (50%) i onkolodzy (20%). Ciekawostką są nefrolodzy, którzy uzyskali taki sam odsetek ocen pozytywnych co negatywnych, ale więcej skrajnie pozytywnych niż skrajnie negatywnych.

Slajd48Slajd49

Slajd50

OSTATNIA WIZYTA – STARANIE BYCIA ZROZUMIAŁYM:

 • 60%: Zdaniem większości respondentów lekarze starają się mówić do pacjentów w sposób zrozumiały;
 • Najlepsze zdanie o lekarzach mają osoby korzystające z prywatnej opieki zdrowotnej, respondenci będący w dobrej sytuacji finansowej, osoby młode, częściej mężczyźni.
 • Zrozumiali starają się być nefrolodzy (niejednoznaczna ocena), lekarze POZ, chirurdzy i interniści.

Slajd52Slajd53

Slajd54

OSTATNIA WIZYTA – ESTETYKA GABINETU:

 • 63%: Ponad połowa badanych pozytywnie ocena estetykę gabinetów lekarskich;
 • 45%: Prawie połowa osób, które podczas ostatniej wizyty skorzystały z pomocy prywatnego gabinetu, oceniło estetykę miejsca pracy lekarza bardzo dobrze (vs 17% dla gabinetów publicznych);
 • Najlepsze opinie wyrażają młodzi oraz respondenci deklarujący bardzo dobrą sytuację materialną;
 • Zdecydowanym liderem estetyki wśród specjalizacji jest stomatologia (71% ocen bardzo dobrych).

Slajd56Slajd57

Slajd58

OSTATNIA WIZYTA – OBSŁUGA:

 • 57%: Większość badanych pozytywnie oceniło obsługę pacjenta podczas ostatniej wizyty w gabinecie;
 • Najwięcej negatywnych opinii pochodzi od osób, które ani razu nie były u lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • Częściej dobrą opinię wystawią osoby korzystające z prywatnych gabinetów, młodsi, respondenci o dobrej sytuacji materialnej oraz mężczyźni.

Slajd60Slajd61

Slajd62

OSTATNIA WIZYTA – CZAS OCZEKIWANIA / DŁUGOŚĆ KOLEJKI

 • 33%: Co trzeci badany negatywnie ocenił czas oczekiwania na wizytę u lekarza – pozytywnych opinii jest jednak znacznie więcej (41%);
 • Najgorzej oceniają ten aspekt osoby, które stosunkowo dawno odbyły ostatnią wizytę u lekarza;
 • Zdecydowanie lepiej ocenione został gabinety prywatne (62% vs 34% pozytywnych odpowiedzi);
 • Opinia na temat czasu oczekiwania jest silnie skorelowana z sytuacją finansową, nie widać za to żadnej relacji między płcią a oceną ww. aspektu;
 • Pod względem czasu oczekiwania niechlubny prym wiodą takie specjalizacje jak: pediatria, urologia, onkologia i nefrologia (wysoka niejednoznaczność);

Slajd64Slajd65

Slajd66

OSTATNIA WIZYTA – DOSTĘPNOŚĆ LEKARZA:

 • 47%: Prawie połowa respondentów oceniła ten aspekt negatywnie – co trzeci badany wyraził opinię skrajnie negatywną;
 • Najgorszą opinię o dostępności mają zarówno osoby najczęściej odwiedzające gabinety lekarskie, jak i respondenci, którzy nie byli u lekarza ani razu w ciągu ostatniego roku;
 • 21%: 1 na 5 badanych korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej, wyraził skrajnie pozytywną opinię na temat dostępności lekarzy. W przypadku gabinetów publicznych wynik ten jest niższy aż o 15 p.p.
 • Ocena dostępności jest negatywnie skorelowana z oceną sytuacji finansowej i wiekem respondentów – wyjątkiem jest tu grupa osób najmłodszych (poniżej 24 r.ż.), której liczebność w próbie nie pozwala na jednoznaczną interpretację wyników;
 • Najbardziej dostępni są stomatolodzy a najmniej endokrynolodzy i diabetolodzy.

Slajd68Slajd69

Slajd70

METODOLOGIA

 • Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
 • Ankietę rozesłano do wszystkich osób korzystających z newslettera na portalach pacjenckich Openmedica i Hello Zdrowie.
 • Ankietę wypełniły 664 osoby.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE PRÓBY:

 • 41%: Wśród badanych, największa grupę stanowili pacjenci, którzy w ciągu ostatniego roku odwiedzili lekarza co najmniej 5 razy;
 • 60%: Ponad połowa respondentów spotkała się z lekarzem maksymalnie miesiąc przed badaniem;
 • 75%: Trzech na czterech badanych wybrało publiczną placówkę jako miejsce ostatniej wizyty lekarskiej;
 • 60%: Większość badanych deklaruje przeciętną sytuację majątkową, lecz już co czwarty uważa, że jego sytuacja materialna jest bardzo dobra;
 • 60%: Stosunek mężczyzn do kobiet w próbie wyniósł 60/40.