Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ I – Ogólna opinia o lekarzach)

 • by

Polacy o lekarzach – raport badawczy 2015 (CZĘŚĆ I – Ogólna opinia o lekarzach)

METODOLOGIA

 • Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
 • Ankietę rozesłano do wszystkich osób korzystających z newslettera na portalach pacjenckich Openmedica i Hello Zdrowie.
 • Ankietę wypełniły 664 osoby.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE PRÓBY:

 • 41%: Wśród badanych, największa grupę stanowili pacjenci, którzy w ciągu ostatniego roku odwiedzili lekarza co najmniej 5 razy;
 • 60%: Ponad połowa respondentów spotkała się z lekarzem maksymalnie miesiąc przed badaniem;
 • 75%: Trzech na czterech badanych wybrało publiczną placówkę jako miejsce ostatniej wizyty lekarskiej;
 • 60%: Większość badanych deklaruje przeciętną sytuację majątkową, lecz już co czwarty uważa, że jego sytuacja materialna jest bardzo dobra;
 • 60%: Stosunek mężczyzn do kobiet w próbie wyniósł 60/40.

OPINIA NA TEMAT LEKARZY:

 • 42%: Wśród ogólnej opinii na temat lekarzy przeważają głosy neutralne, jednakże odsetek pozytywnych odpowiedzi jest o 10 p.p. wyższy od odsetka odpowiedzi negatywnych.
 • 42%: Najlepszą opinię wyrażają osoby, które w przeciągu ostatniego roku odwiedziły lekarza tylko raz.
 • Wraz ze spadkiem liczby wizyt w ciągu roku rośnie odsetek pozytywnych opinii o lekarzach. Wyjątkiem jest grupa osób, które ani razu nie odwiedziły lekarza w okresie 12 miesięcy od daty badania. Odpowiedzi tej grupy wyraźnie różnią się od pozostałych niemal w każdym pytaniu. Można domniemywać, iż skrajnie negatywne opinie członków tej grupy wynikają w duże mierze z zastąpienia empirycznych doświadczeń stereotypem „złej” służby zdrowia w Polsce.
 • 31%: Co trzeci badany, który podczas ostatniej wizyty wybrał placówkę publiczną, ocenia lekarzy pozytywnie. Odsetek pozytywnych opinii wśród zwolenników prywatnej służby zdrowia jest o 10 p.p. wyższy.
 • Pozytywna opinia o lekarzach wydaje się być pozytywnie skorelowana z postrzeganą sytuacją materialną i negatywnie skorelowana z wiekem.
 • Nieznacznie lepszą opinię o lekarzach mają mężczyźni.

Slajd22Slajd23

ZAINTERESOWANIE SPRAWAMI PACJENTA:

 • 59%: 6 na 10 badanych uważa, że lekarze nie wyrażają odpowiedniego zainteresowania sprawami pacjenta – wśród tych osób aż 15% wyraża opinię skrajnie negatywną.
 • Im rzadszy kontakt ze służbą zdrowia, tym lepsze postrzeganie zainteresowania sprawami pacjenta. Wyjątkiem jest grupa osób, które nie ani razu nie spotkały się z lekarzem w ciągu ostatniego roku;
 • 62%: Dwóch na trzech respondentów, korzystających z publicznej służby zdrowia negatywnie ocenia wymiar zainteresowania sprawami pacjenta. Odsetek ten jest niższy o 8 p.p. wśród osób wybierających prywatny gabinet lekarski;
 • Postrzegane zainteresowanie rośnie wraz postrzeganą sytuacją finansową oraz z wiekiem.
 • Nieznacznie lepszą opinię wyrażają mężczyźni.

Slajd25 Slajd26

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM:

 • 67%: Dwóch na trzech respondentów jest zdania, że lekarze w Polsce nie potrafią rozmawiać z pacjentami.
 • Opinia na temat umiejętności komunikacyjnych lekarzy jest negatywnie skorelowana z częstotliwością wizyt lekarskich w ciągu ostatniego roku. Wyjątkiem jest grupa osób mających najrzadszy kontakt ze służbą zdrowia. W tej grupie aż 76% badanych wyraża negatywną opinię.
 • 39%: 4 na 10 mężczyzn i 3 na 10 kobiet wyraża się pozytywnie na temat umiejętności komunikacyjnych polskich lekarzy.Slajd28Slajd29

OCENA KOMPETENCJI:

 • 67%: Zdecydowana większość badanych jest zdania, że Polscy lekarze kompetentnie wykonują swoje obowiązki zawodowe.
 • Odsetek skrajnie pozytywnych odpowiedzi rośnie wraz ze spadkiem deklarowanej częstotliwości wizyt lekarskich w ciągu ostatniego roku.
 • W kompetencje lekarskie polskich specjalistów częściej wierzą pacjenci wybierający publiczną służbę zdrowia oraz młodsi;
 • Płeć i sytuacja finansowa nie mają wpływu na ocenę kompetencji lekarzy.

Slajd31Slajd32

OSTATNIO ODWIEDZONY SPECJALISTA:

 • Wśród badanych, którzy odpowiedzieli na pytanie o specjalizację lekarza ostatniej wizyty, najczęściej pojawiającym się lekarzem był lekarz rodzinny (14%), ortopeda (10%) oraz internista (8%).

Slajd34